Doç. Dr. Osman Yıldırım Obezite Cerrahisi

OSMAN YILDIRIM MUAYENEHANESİ HASTALARIMIZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Osman Yıldırım’ın Muayenehanesi (“Muayenehane”) tarafından hazırlanmıştır.

Hastalara ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, randevu süreçlerinin yürütülmesi, Muayenehane tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hasta dosyası oluşturulabilmesi, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Muayenehane nezdinde yapılan veya aracılık ettiği işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerinin tespit edilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hasta ilişkileri yönetim sürecinin yürütülmesi, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,  finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin temini, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bu kurumların bilgilendirilmesi ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Muayenehane’nin, çalışanların ve Muayenehane ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik,  ticari ve tıbbi iş güvenliğinin temini ve ileride doğacak uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.ve 6. maddelerinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” veya açık rıza alınması hukuki sebebine dayanarak e-posta vasıtasıyla elektronik ortamda, beyan veya elden teslim suretiyle fiziki ortamda veya telefon yoluyla toplanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Hastalara ilişkin kişisel veriler, mevzuat hükümlerinin izin verdiği yetkili kişi, kurum veya kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız veya yetki vermiş olduğumuz Muayenehane nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilciler, danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere üçüncü kişiler ve bunlarla sınırlı olmaksızın hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer yurtiçi/yurtdışı kişi ve kuruluşlar ve tüm resmi merciler ile yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda paylaşılabilecektir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili ​kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Dr. Osman Yıldırım Muayenehanesi’nin Remzi Oğuz Arık Mahallesi Tunalı Hilmi Caddesi No: 114/44 Çankaya/ANKARA a​dresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden [email protected] e​-posta adresine i​letebilirsini​z.

Bilgi Almak İster misiniz?